Dotacje UE / realizowane

Cele Projektu


Celem strategicznym projektu jest upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach na rzecz poprawy bilansu energetycznego, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym GETAK'S Sp. z o.o..


Planowane efekty


Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Do najważniejszych korzyści ekologicznych zaliczyć należy:

1. Redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu:

  • Roczne ograniczenie emisji CO2 – 108,94 ton/rok
  • Redukcja emisji CO2 – 10,63%

2. Poprawę jakości powietrza, uniknięcie emisji CO, NOx, SO2, i pyłów do atmosfery:

  • tlenku węgla CO – 31,39 kg/rok
  • tlenku azotu NOx, - 127,99 kg/rok
  • dwutlenku siarki SO2 – 203,39 kg/rok
  • pyłów ogólnych – 8,32 kg/rok

3. Brak powstawania odpadów stałych i gazowych, odorów czy ścieków, brak zanieczyszczenia wód ani gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które mają miejsce przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach,

4. Fakt, iż słońce stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, jego wykorzystanie pozwala na oszczędność ograniczonych zasobów paliw kopalnych,

5. Wykorzystanie promieni słonecznych nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla).


Wśród najważniejszych korzyści społecznych i gospodarczych wyróżnić można:

1. Oszczędności w wydatkach Wnioskodawcy na utrzymaniu budynków w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na energię konwencjonalną – obniżenie rachunków za energie elektryczną pobieraną z Zakładu Energetycznego (szacowana oszczędność na poziomie 45 881,15 zł rocznie – łącznie ograniczenie ilości pobranej energii i sprzedaż nadwyżek do sieci).

2. Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii słonecznej,

3. Brak kosztów paliwa (źródło pozbawione ryzyka wahań cen paliw, pozwalające na wyeliminowanie wpływu wahań cen paliw na gospodarkę),

4. Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

5. Dywersyfikacja źródeł energii i zmniejszenie uzależnienia od importu energii, w szczególności od importu surowców, a przez to wzrost bezpieczeństwa energetycznego,

6. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cen energii wytwarzanej przez konwencjonalne źródła,

7. Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój.


Wartość Projektu:


778 071,77 PLN


w tym wkład Funduszy Europejskich:


411 176,13 PLN


Pliki do pobrania:


Tytuł projektu:


„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o niepowtarzalnych właściwościach odżywczych”


Cel projektu:


Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności PPH Getak’s Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji lodów funkcjonalnych.


Planowane efekty:


Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie zleconych wyników prac B+R dotyczących opracowania nowej receptury lodów oraz technologii ich wytwarzania i w efekcie wprowadzenie do oferty firmy nowej gamy lodów funkcjonalnych o podwyższonej zawartości białka oraz obniżonej zawartości laktozy.


Wartość projektu:


34 440 000,00 PLN


Wkład UE:


19 600 000,00 PLN


Pliki do pobrania:


Projekt architektoniczny:


Projekt konstrukcyjny:

  Tom I


  Tom II


  Tom III


  Pobierz wszystko


Projekt sanitarny:

  Opis_nstalacji_sanitarnej


  Projekty_sanitarne


  Zestawienie_materiałów:


  Karty doborowe:


Instalacja elektryczna:


Instalacja klimatyzacji:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Zapytanie szacunkowe:


Zapytania ofertowe:

Cele Projektu


Celem projektu jest wdrożenie do działalności produkcyjnej wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przy współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.


Planowane efekty


Realizacja projektu wpłynie w skali województwa przede wszystkim na:

  • zwiększenie innowacyjności w województwie poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali regonu procesów produkcyjnych w zakładzie działającym na terenie województwa,
  • wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych lodów o wysokiej odporności na topnienie, a przy tym funkcjonalnych - wzbogaconych witaminami i minerałami,
  • wzrost konkurencyjności Podlaskich firm, poprzez rozwój przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa – pozyskanie przez firmę innowacyjnych technologii pozwoli nie tylko na rozszerzenie oferty produktowej, ale także na uzyskanie innowacyjnych, najwyższej jakości produktów, co daje możliwość konkurowania z liderami w branży, w ramach inwestycji wzrosną przychody eksportowe związane ze sprzedażą nowych lodów.

Wartość Projektu:


15 543 036,69 PLN


w tym wkład Funduszy Europejskich:


7 581 969,12 PLN


Pliki do pobrania:


Cel Projektu


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu na bazie czekolady o prozdrowotnych właściwościach, dedykowanej do lodów.


Planowane efekty


Opracowanie ostatecznej receptury nowej czekolady i technologii jej produkcji. W wyniku wprowadzenia na rynek nowego wyrobu podniesie się innowacyjność przedsiębiorstwa, zwiększy się jego konkurencyjność,  a także będzie to szansa na zdobycie nowych rynków zbytu krajowych jak i zagranicznych, przez co umocni się pozycja rynkowa GETAK'Su.


Wartość Projektu


Całkowita wartość projektu: 233 700,00 zł.


Wkład Funduszy Europejskich


Wkład Funduszy Europejskich: 152 000,00 zł